نهال تنومند

نهالی با دستان باغبانی هفتاد و نه ساله، در سرزمینی از نور و شور و شعور کاشته شد. این نهال کمی که رشد عده ای بر وجودش در آن باغ ایراد گرفتند و گفتند باید که برود از آن باغ. چون آن باغ دو نوع درخت بیشتر نداشت یا قرمز بودند یا آبی و این درخت سبز بود. سبزی این درخت خاری بود به چشم آبیان و قرمزان! چون می دانستند که صاحب اصلی این باغ بیاید تمام باغ سبز می شود و این باغبان به نوعی جانشینش بود، باغبانان دیگر به این باغبان گفتند باید درختت را قطع کنی! و او در جوابشان گفت نه من می توانم و نه شما می توانید این درخت را قطع کنید! در داخل این نهال بعد از چند ماه سئوالی مطرح شد که باشد یا قطع شود؟  بیش از نود و هشت درصد سلول های آن نهال گفتند باش تا ما باشیم! بعد از آن سئوال نهال رو به رشد گذاشت ولی درختان و باغبانان دیگر بیکار نشستند و با هم به نزدیکترین درختی که در اطراف این درخت بود و نیمی قرمز و نیم دیگر آبی بود گفتند باید تو این درخت سبز را قطع کنی! و او هم با گرفتن کود فراوان شروع به حمله کرد از غرب وارد این درخت این نهال شد. آن موقع این نهال دو ساله هم نشده بود! هشت سال این جنگ و درگیری ادامه داشت تا اینکه باغبان درخت سبز جامی را نوشید که سلول های دوست نما به او دادند و باغبان گفت آن جام، جام زهر بود! چند وقت بعد از خوردن زهری که سلول های به اصطلاح خودی به او نوشانده بودند او را از پا درآوردند،  سلول های به ظاهر خودی که از این خبر تا حدودی خوشحال بودند، چون باغبان برای خود جانشینی انتخاب کرده بود که آنها را به خوبی می شناخت و نمی توانستند هر کاری را انجام دهند. از طرفی این نهال که دیگر تبدیل به درختی شده بود احتیاج به پیشرفت داشت. سلول هایی به ساخت این درخت با سرعت نسبتا مناسب پرداختند.

در بیست و یکمین سال تولد این درخت، تعداد سلول های خائن از سه نفر به بیش از بیست نفر رسیده بود و از داخل آتشی به جان این درخت انداختند ولی با هوشیار باغبان و دیگر سسلولهای این درخت، این درخت از شر آتش خلاص شد.

در ده سال بعدش یعنی سی و یکمین سال ولادت این درخت که سر به فلک کشیده بود و می خواست آسمانها را تسخیر کند و بخشی از درختان و بخشی از سلول های قرمز و آبی را سبز کرده بود، دچار آتشی دیگر شد، این بار همان چند سلول سرطانی به جان درخت افتاند و تمام سلول های فاسد و میوه های کرم خورده و گندیده دیگر درختان و خود این درخت از آنها حمایت می کردند و کار باغبان و سلول ها سخت تر شده بود، ولی سلول ها آب دیده شده بودند و توانستند این سلول ها را هم به زباله دانی برفرستند که سلول های فاسد بقیه باغ رفته بودند و اثبات کردند که این درخت نه تنها یک نهال ساده و یک درخت ساده نیست، بلکه یک درخت و نهال تنومندی است که هیچ میکروب و سلول فاسدی نمی تواند در آن فعالیت کند.

حال ما می خواهیم سی و سومین سال ولادت با سعادت این نهال تنومند را جشن بگیریم.

*خوشحالم که امسال مردم مصر با ما هم حس هستند و معنای آزادی واقعی را می فهمند.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید