آن مرد آمد

آن مرد آمد، آن مرد کتاب بر دست آمد، آن مرد انگشتر بر دست آمد، آن مرد سوار بر اسب آمد.

آن مرد آمد، آن مرد خوش رو آمد، آن مرد خنده رو آمد، آن مرد زیبا رو آمد.

آن مرد آمد، آن مرد عادل آمد، آن مرد عالم آمد، آن مرد صادق آمد.

آن مرد آمد، آن مرد محق آمد، آن مرد مشفق آمد.

آن مرد آمد، آن مرد خروشان آمد، آن مرد با ذوالفقار آمد.

آن مرد می آید تا عدل گستر شود، آن مرد می آید تا حق گستر شود، آن مرد می آید تا عالَم از علم او عالِم گیر شود، آن مرد می آید تا بشنویم جاء الحق.

به امید روز جاء الحق و ذهق الباطل.

عیدتان مبارک

 

/ 0 نظر / 11 بازدید